بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627895
نوسازی بخش دوم کانال آب ارچی و سازه ها جهت سامانه آبیاری کوکچا
تاريخ انقضا 05/07/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627822
عملیات نوسازی زیرساخت زهکشی اصلی ده‌خدا باد، منطقه 16 شهر کابل
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627821
تامین تجهیزات اندازه گیری، تست و شبیه سازی جهت پروژه پشتیبانی برق
تاريخ انقضا 30/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627616
عملیات به روز رسانی زیرساخت غازی آباد جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 10/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627242
عملیات نوسازی زیرساخت احمدشاه منا گذر جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 03/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627241
احداث 92متر پل معلق و 80متر دیوار پشتیبان در منطقه علیشنگ، ولایت لغمان
تاريخ انقضا 26/05/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627138
تامین تجهیزات شامل 200هزار کنتور برق دیجیتال در قالب 2 قرارداد، کابل
تاريخ انقضا 28/05/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627137
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات و شبکه، پروژه پشتیبانی ارتقاء امور مالی
تاريخ انقضا 02/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.