بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655931
تامین، نصب و راه اندازی EPC خط انتقال برق 220kV پل هاشمی - شیندند
تاريخ انقضا 23/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655732
عملیات نوسازی و احداث زیرپروژه های آبیاری در تخار، پروژه رودخانه آمو
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655731
تامین، نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 110/20kV پست برق شمال کابل
تاريخ انقضا 14/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655547
عملیات اجرایی نوسازی و احداث زیرپروژه های کانال چهاردره، ولایت کندوز
تاريخ انقضا 06/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655151
احداث 140 متر پل تسمه ای دینار خیل و جاده بتونی مرتبط در ولایت پروان
تاريخ انقضا 26/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654427
تامین، نصب، تست و راه اندازی خط انتقال نیروی برق 220kV شیندند - فراه
تاريخ انقضا 27/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654426
تامین، نصب، تست و راه اندازی خط انتقال برق 220kV پل هاشمی - شیندند
تاريخ انقضا 23/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654235
احداث بخش دوم فاز اول کانال شاهی در ولایت لغمان، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.