بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653051
عملیات نوسازی زیرساخت گذر7 منطقه21 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652818
تامین و نصب تجهیزات جهت عملیات اورهال واحد 2 نیروگاه برقابی نغلو
تاريخ انقضا 15/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652817
تامین تجهیزات شامل ژنراتورهای 1000KVA جهت وزارت امور مالی، کابل
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652612
نوسازی زیرساخت جاده اصلی قلعه احمد خان منطقه 16 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 11/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652611
عملیات به روز رسانی زیرساخت وزیر آباد فاز دوم منطقه 10 در شهر کابل
تاريخ انقضا 11/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652336
عملیات نوسازی زیرساخت جاده اصلی چهارسو منطقه 20 در شهر کابل
تاريخ انقضا 04/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652335
نوسازی زیرساخت نوین گذر منطقه 14 جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 04/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652334
عملیات به روز رسانی زیرساخت عاقب آبرسانی گذر منطقه 8 شهر کابل
تاريخ انقضا 01/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.