بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648235
نوسازی زیرساخت گذر اول منطقه 11 جهت برنامه توسعه شهری در کابل
تاريخ انقضا 01/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.