بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637077
خدمات مشاوره و تحقیقات ژئوفیزیک جهت سد درونته، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 27/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637076
عملیات به روز رسانی زیرساخت پروجا 5 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 27/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636915
نوسازی 25.5 کیلومتر از کانال آبیاری ارچی جدید جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636914
نوسازی بخشی از کانال آبیاری ارچی کهنه به طول 18.5 کیلومتر در کوکچا
تاريخ انقضا 03/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636759
طراحی، تامین و نصب ایستگاه مبدل HVDC مبدل 500MW در دشت الوان
تاريخ انقضا 18/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636334
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل CISCO ISE جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 03/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636232
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل 2 دستگاه TEMS جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 26/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636231
تامین و نصب سخت افزار سامانه مبادله اینترنت کشوری، وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.