بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307157
احداث سازه هاي بتوني جهت سامانه آبياري و جاده دسترسي در ولايت خوست
تاريخ انقضا 11/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307156
احداث پل معلق بودال شوراتو به طول 140 متر در منطقه تالقان، ولايت تخار
تاريخ انقضا 11/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307155
خدمات مشاوره جهت طراحي ساختمان دانشكده دامپزشكي دانشگاه لغمان
تاريخ انقضا 27/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307154
مشاوره جهت طراحي ساختمان مركز كنترل سرطان در بيمارستان علي آباد كابل
تاريخ انقضا 22/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307153
تامين تجهيزات GIS جهت عمليات اجرايي پروژه مديريت آب، وزارت زراعت و آبياري
تاريخ انقضا 28/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307152
نوسازي 9 كيلومتر جاده در ولايت كندوز، حد فاصل چاردره و قلعه ذال (فاز دوم)
تاريخ انقضا 30/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307151
نوسازي فاز اول جاده چهار دره - قلعه ذال، به طول 9 كيلومتر در ولايت كندوز
تاريخ انقضا 29/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 307088
احداث پل بتوني به طول 76 متر در قريه شاموند ولايت كنر، وزارت انكشاف دهات
تاريخ انقضا 03/11/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.