بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304242
نوسازي طرح آبياري در منطقه لعل پور ولايت ننگرهار جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 11/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304241
احداث ساختمان بيمارستان 100 تختخوابي ولايت زابل جهت وزارت صحت عامه
تاريخ انقضا 21/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304231
طراحي، تامين، نصب و راه اندازي پست برق 20/220 كيلو ولت جنوب غرب كابل
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304049
نوسازي طرح آبياري دهانه نالاك و پشت قلعه در منطقه تاله و برفك ولايت بغلان
تاريخ انقضا 27/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304048
طراحي، تامين و نصب شبكه توزيع نيرو در مناطق شيندند و ادرسكن ولايت هرات
تاريخ انقضا 17/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304047
عمليات نوسازي طرح آبياري دهاك در مركز ولايت فراه جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 20/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304046
عمليات احداث ساختمان مركز بذر جهت وزارت زراعت و آبياري در ولايت بغلان
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304045
ارتقاء طرح آبياري مناطق دشت خواجا، جوي مكتب و شيخ حسن در ولايت بلخ
تاريخ انقضا 13/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.