بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306045
احداث ساختمان پاركينگ وسايل نقليه در كابل جهت دفتر سازمان ملل متحد
تاريخ انقضا 17/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306044
عمليات احداث ساختمان مركز تسهيلات دفتر سازمان ملل متحد در كابل
تاريخ انقضا 16/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306043
تامين و ارايه سامانه هاي مديريت اطلاعات مالي جهت وزارت معادن و نفت
تاريخ انقضا 18/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306042
احداث دانشكده علوم رايانه دانشگاه پلي تكنيك كابل، وزارت تحصيلات عالي
تاريخ انقضا 25/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306041
عمليات مرمت بام قصر چهارچنار و برج برق مركزي ارگ رياست جمهوري
تاريخ انقضا 14/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306037
نوسازي كانالهاي آبياري در ولايت ننگرهار و مناطق مرتبط جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 01/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305285
احداث سد بانگالا بر روي رودخانه بلخ، برنامه سرمايه گذاري توسعه منابع آب
تاريخ انقضا 25/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305284
عمليات نوسازي جاده شوسه حدفاصل واكان و پامير جهت وزارت فوايد عامه
تاريخ انقضا 05/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.