بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643313
عملیات نوسازی کانال آبیاری قوش تپه در منطقه خان آباد ولایت کندوز
تاريخ انقضا 06/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643312
نوسازی کانال آبیاری در منطقه غوریان ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 05/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643311
تامین Trellising Post جهت زراعت در کابل، بلخ، کندوز، ننگرهار و هرات
تاريخ انقضا 19/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643115
نصب 5 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه مرغاب
تاريخ انقضا 28/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643114
نصب 8 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه کابل
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643113
مشاوره جهت پروژه طراحی جزئیات سد مخزنی گلبهار، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 26/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643112
خدمات مشاوره و مطالعات امکان‌سنجی سدهای آبشورا، کاوگان و خاشرود
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643111
طراحی و تامین برج مدار مشبک و مقره فیبر کامپوزیت 220Kv و ملزومات
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.