بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643315
مطالعات ژئوفیزیک و تست 16 چاه آب در منطقه زرنگ در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 03/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643314
احداث سازه پشتیبان رودخانه آبپاشک در منظقه گرشک در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643313
عملیات نوسازی کانال آبیاری قوش تپه در منطقه خان آباد ولایت کندوز
تاريخ انقضا 06/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643312
نوسازی کانال آبیاری در منطقه غوریان ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 05/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643311
تامین Trellising Post جهت زراعت در کابل، بلخ، کندوز، ننگرهار و هرات
تاريخ انقضا 19/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643115
نصب 5 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه مرغاب
تاريخ انقضا 28/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643114
نصب 8 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه کابل
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643113
مشاوره جهت پروژه طراحی جزئیات سد مخزنی گلبهار، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 26/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.