بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643114
نصب 8 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه کابل
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643113
مشاوره جهت پروژه طراحی جزئیات سد مخزنی گلبهار، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 26/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643112
خدمات مشاوره و مطالعات امکان‌سنجی سدهای آبشورا، کاوگان و خاشرود
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643111
طراحی و تامین برج مدار مشبک و مقره فیبر کامپوزیت 220Kv و ملزومات
تاريخ انقضا 25/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642423
نوسازی سامانه آبیاری کوکچا شامل کانال جدید ارچی، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 17/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642422
احداث 20 مرزعه پرورش ماهی و یک جایگاه تخم گذاری در استان خوست
تاريخ انقضا 19/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642421
عملیات احداث 1000 مرغداری صنعتی در مناطق روستایی استان اروزگان
تاريخ انقضا 21/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642224
عملیات طراحی، تامین و نصب دریچه های سد درونته، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 04/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.