بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647118
نوسازی زیرساخت خواجه بوغرا قدیم گذر جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647117
عملیات نوسازی زیرساخت گذر قلعه نجارا منطقه 11 جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647116
نوسازی زیرساخت حصه اول جاده اصلی خیرخانه جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646845
عملیات احداث جاده های بابا یادگار، اتاقول و غلام سخی در منطقه مزار
تاريخ انقضا 14/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646844
عملیات احداث جاده های زین العابدین و سید اختر آقا جهت منطقه هرات
تاريخ انقضا 08/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646536
عملیات احداث 20.7 کیلومتر جاده کمربندی شهر کابل، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646535
احداث 10.4 کیلومتر جاده آسفالت و سازه زهکشی در ارغنداب، ولایت زابل
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسی دری قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646534
احداث جاده در مناطق مختلف ولایت هرات جهت برنامه سرمایه گذاری شهری
تاريخ انقضا 12/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.