بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642223
نوسازی شبکه ثانویه آب در 3 منطقه از ولایت تخار، پروژه آبگیری رود آمو
تاريخ انقضا 26/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642222
احداث سازه های پشتیبان رودخانه ارغنداب در منطقه دند، ولایت قندهار
تاريخ انقضا 26/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642221
مطالعات ژئو فیزیک و حفاری 16چاه تست در ولایت فراه، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 27/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641923
نوسازی شبکه ثانویه آب در 4 منطقه از ولایت کندوز، پروژه آبگیر رود آمو
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641922
نوسازی کانال‌های آبیاری در منطقه خلم ولایت بلخ جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 24/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641921
عملیات نوسازی کانال آبیاری سنگیسر در ولایت قندهار، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641732
عملیات نوسازی 24.37 کیلومتر کانال آب ارچی جدید، سامانه آبیاری کوکچا
تاريخ انقضا 31/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641731
نوسازی کانال آبیاری تیزان منطقه گذاره در ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 15/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.