بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641731
نوسازی کانال آبیاری تیزان منطقه گذاره در ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 15/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641526
طراحی و نصب سیلوی فولادی نگهداری غلات جهت وزارت زراعت در کابل
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641525
تامین 50 کنتور جامع آب مجهز به ملزومات و قطعات جهت بکارگیری در کابل
تاريخ انقضا 25/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641524
نوسازی کانال آبیاری منطقه نورگل در ولایت کنر جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641523
مطالعات ژئوفیزیک و حفاری 16 چاه تست و نصب سامانه ها در قندهار
تاريخ انقضا 04/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641522
نوسازی و ارتقاء سازه‌ های پشتیبان رودخانه ارغنداب تالقان در قندهار
تاريخ انقضا 03/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641521
مشاوره شامل امکان‌سنجی نصب تاسیسات پرتودهی تولیدات کشاورزی
تاريخ انقضا 30/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641324
احداث 20 مزرعه پرورش ماهی در استان لغمان، وزارت زراعت و آبیاری
تاريخ انقضا 10/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.