بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644892
تامین تجهیزات شامل سامانه پایش Remote Fiber Test جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644891
تامین، نصب و راه اندازی 400 سامانه الکترونیکی ردیابی حمل و نقل بار
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644127
طراحی، تامین و نصب پست برق 220kV/103MVA پل هاشمی در هرات
تاريخ انقضا 09/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644126
تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال 220kV نورجهاد – پل هاشمی در هرات
تاريخ انقضا 06/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644125
نوسازی کانال اصلی کوچا حصار و ارپولی در ولایت‌های تخار و بدخشان
تاريخ انقضا 26/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644124
احداث ساختمان مدیریت جهت پروژه بازسازی و توسعه آبیاری، ولایت کابل
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643854
عملیات ارتقاء سازه پشتیبان رودخانه پنجشیر در حصه اول، ولایت کاپیسا
تاريخ انقضا 16/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643553
تامین وایر گالوانیزه و تی-بار Galvanized Wire and T-Bar وزارت زراعت
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.