بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638337
عملیات مرمت سازه پشتیبانی رودخانه نیتاق پایتاب جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637587
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV  کنر – جلال آباد
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637586
طراحی، تامین، نصب و  راه اندازی پست برق 220/20kV در ولایت کنر
تاريخ انقضا 20/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637312
عملیات پشتیبانی سد درونته در ولایت ننگرهار جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637311
نوسازی شبکه کانال‌های آبیاری فیض آباد در منطقه چاربلوک، ولایت بلخ
تاريخ انقضا 02/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637077
خدمات مشاوره و تحقیقات ژئوفیزیک جهت سد درونته، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 27/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637076
عملیات به روز رسانی زیرساخت پروجا 5 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 27/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636915
نوسازی 25.5 کیلومتر از کانال آبیاری ارچی جدید جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.