بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663216
بهسازی و ارتقاء سامانه آبیاری سنجد دره در منطقه بگرامی، ولایت پروان
تاريخ انقضا 10/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663215
احداث 2 آب‌بند اصلاحی قول‌محمد در ولایت بامیان، پروژه رودخانه پنج آمو
تاريخ انقضا 09/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663214
احداث 4 آب‌بند اصلاحی ده‌بالا در ولایت پروان جهت پروژه رودخانه پنج آمو
تاريخ انقضا 07/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663213
احداث آب‌بند اصلاحی قلعه سعید در ولایت بامیان، پروژه رودخانه پنج آمو
تاريخ انقضا 05/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663212
بهسازی و ارتقاء آب‌بند اصلاحی سامانه آبیاری قریه چنارک در ولایت پروان
تاريخ انقضا 05/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663211
عملیات احداث آب‌بند اصلاحی قریه یاراگی در منطقه گوشته،‌ ولایت ننگرهار
تاريخ انقضا 01/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662727
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه برق‌‌رسانی روستایی در سروبی
تاريخ انقضا 19/05/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662726
بهسازی 2سامانه آبیاری خواجه ویاله و ورکی‌بند در بگرامی، ولایت کابل
تاريخ انقضا 18/05/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.