بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643553
تامین وایر گالوانیزه و تی-بار Galvanized Wire and T-Bar وزارت زراعت
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643316
عملیات اجرایی احداث 20مزرعه پرورش ماهی و یک مرغداری در کندوز
تاريخ انقضا 14/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643315
مطالعات ژئوفیزیک و تست 16 چاه آب در منطقه زرنگ در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 03/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643314
احداث سازه پشتیبان رودخانه آبپاشک در منظقه گرشک در ولایت نیمروز
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643313
عملیات نوسازی کانال آبیاری قوش تپه در منطقه خان آباد ولایت کندوز
تاريخ انقضا 06/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643312
نوسازی کانال آبیاری در منطقه غوریان ولایت هرات، وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 05/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643311
تامین Trellising Post جهت زراعت در کابل، بلخ، کندوز، ننگرهار و هرات
تاريخ انقضا 19/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643115
نصب 5 سامانه AHS شامل اتاق نگهبانی جهت پروژه آبگیر رودخانه مرغاب
تاريخ انقضا 28/09/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.