بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649642
نوسازی زیرساخت شهرک نوین گذر در منطقه 14 جهت برنامه توسعه کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649641
عملیات به روز رسانی زیرساخت جاده چهارسو، منطقه 20 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649442
تامین تجهیزات سامانه برق خورشیدی و UPS جهت راه اندازی 9 دفتر اداری
تاريخ انقضا 04/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649441
عملیات نوسازی زیرساخت منطقه 8 جهت برنامه توسعه شهری در کابل
تاريخ انقضا 04/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649227
عملیات نوسازی زیرساخت 500 فامیلی گذر در منطقه 15 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 28/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649226
عملیات احداث جاده آسفالت منطقه سلخی‌ها در ناحیه سوم ولایت هرات
تاريخ انقضا 23/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648858
احداث 2 جاده یکالنگ و میربازار در قندهار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 22/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648857
احداث جاده آسفالت کارته 3 صلح در مزار، برنامه سرمایه گذاری شهرها
تاريخ انقضا 17/03/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.