بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669909
عملیات نصب سامانه بستر آنودی Anode Bed در چاه‌های نفتی میسان
تاريخ انقضا 05/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669908
خدمات نگهداری فنی تاسیسات تولید به مدت 4سال، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669514
عملیات آماده سازی و راه اندازی شهر کشتیرانی در ام‌قصر، استان بصره
تاريخ انقضا 14/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669513
تامین ابزار و تجهیزات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669512
خدمات مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه تزریق آب چاه‌های نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669511
تامین تجهیزات اساسی و ملزومات تخصصی جهت تاسیسات نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669129
تامین ترانسفورماتورهای 132/33kV 63MVA پروژه توسعه برق در بصره
تاريخ انقضا 13/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669128
تامین ترانسفورماتورهای 132/33kV 90MVA پروژه توسعه برق در بصره
تاريخ انقضا 06/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.