بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648827
نوسازی جاده الشرقاط – رمضانیات به طول 30 کیلومتر، استان صلاح الدین
تاريخ انقضا 17/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648826
عملیات نوسازی جاده الخالص – عظیم (بخش ب) در مسیر بغداد - کرکوک
تاريخ انقضا 17/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648825
خدمات سیویل، نگهداری عمومی و نوسازی تاسیسات میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 19/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648824
خدمات جایگاه جهت سامانه UPS میدان نفتی حلفایه در جنوب شهر العماره
تاريخ انقضا 02/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648823
تامین تجهیزات شامل قطعات ولو و پمپ جهت تاسیسات تولید نفت، حلفایه
تاريخ انقضا 29/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648822
تامین مبدل حرارتی و قطعات آنالیزور جهت تاسیسات تولید نفت در حلفایه
تاريخ انقضا 30/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648821
تامین دکل حفاری و خدمات مرتبط جهت 5 چاه در میدان نفتی المشرف
تاريخ انقضا 14/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648817
نگهداری فنی تاسیسات در واحد مرکزی تصفیه CPF میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.