بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651913
عملیات جایگزینی خط جریان قدیمی Old Flow Line در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 06/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651912
تامین انواع پمپ‌های تغذیه و تزریق آب جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 10/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651911
تامین تجهیزات اصلی جهت تاسیسات برق میدان نفتی حلفایه در العماره
تاريخ انقضا 01/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651635
عملیات تقویت زیرساخت‌های جایگاه اصلی میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651634
تامین تجهیزات شامل ابزار و قطعات جهت DGS WH در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 16/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651633
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی رابط چاههای منابع آب میدان حلفایه
تاريخ انقضا 21/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651632
تامین تجهیزات کنترل شن‌ درون چاهی و خدمات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 18/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651631
تامین ماده Reverse Emulsion Breaker جهت CPF در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 20/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.