بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639726
مهندسی، تامین و احداث EPC عملیات آسفالت جاده سد معیل در بنی هاشم
تاريخ انقضا 16/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639725
تامین تجهیزات و قطعات پست‌های برق در فازهای 1 و 2 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 27/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639724
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه مدیریت آب میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 14/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639723
تامین پمپ‌های شناور ESP و تجهیزات تکمیل چاههای نفت در میدان الغراف
تاريخ انقضا 19/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639722
تامین پوشش Casing جهت 32 چاه نفت در الیمامه، میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639721
تامین تجهیزات شامل انواع لوله جهت پروژه الیمامه، میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639518
خدمات حفاری جهت گسترش چاههای نفتی در میدان الغراف، استان ذیقار
تاريخ انقضا 19/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639517
خدمات مشاوره، اجرا و پشتیبانی SOURCING SAP ARIBA میدان حلفایه
تاريخ انقضا 20/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.