بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663242
خدمات کنترل چاه سوم Tertiary Well Control Service میدان نفت میسان
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663241
تامین تجهیزات شامل کابل مخابراتی زیرزمینی جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662908
مهندسی، تامین و احداث EPC تاسیسات شیرین کننده گاز میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 21/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662907
خدمات مشاوره جهت بررسی و پایش زیست محیطی میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662906
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی تاسیسات چاههای نفتی میدان الغراف
تاريخ انقضا 26/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662905
عملیات نگهداری فنی سامانه ها و تاسیسات فاضلاب در الرفاعی، ذیقار
تاريخ انقضا 26/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662904
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه آب قلعه سکر در استان ذیقار
تاريخ انقضا 26/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662903
تامین تجهیزات شامل Safety Relief Valve ضد گوگرد، میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 26/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.