بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645426
عملیات نصب پمپ‌های تزریق آب در BUN جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645425
مدیریت پیشگیری و پیشبینی خوردگی CPPM تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645424
تامین انواع تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645423
خدمات نگهداری تاسیسات شامل واحد بازیافت گوگرد و مخزن آب میدان احدب
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645422
نگهداری و کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری در ایستگاه گاز میدان احدب
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645421
خدمات نظارت و کالیبراسیون چاهها و تصفیه خانه مرکزی میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 15/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645218
عملیات اجرایی مشعل جدید و سامانه بازیافت گاز جهت پالایشگاه الدوره
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645217
تامین و اجرای خط انتقال پست‌های  400kV غرب موصل و  132kV الحمام
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.