بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304093
پروژه ارتقاء آموزش با استفاده از ICT شامل اتصال آموزشگاهها به شبكه ارتباطي
تاريخ انقضا 29/07/2013
كشور: ساموآ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 082204
خدمات مشاوره و طراحي زيرساختهاي دسترسي به شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات       
تاريخ انقضا 01/11/2014
كشور: گامبيا 
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.