بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630788
تامین و جایگزینی سامانه پشتیبان و کویل واحدهای تقطیر، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 10/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630787
تامین مواد پیشگیری از خوردگی و رسوب سامانه تقطیر، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 17/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630786
تامین تجهیزات شامل قطعات پمپ فلوسرو (ورتینگتون) پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 15/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630785
ارتقاء سامانه اطفاء حریق مخازن فراورده های نفتی ایستگاه M جبل علی
تاريخ انقضا 23/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630757
خدمات توپوگرافی و ژئوتکنیکی جهت توسعه فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 27/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630756
تامین تجهیزات پوششی جهت چاه‌های المشرف در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630755
تامین تجهیزات و قطعات استراتژیک جهت تاسیسات تولید نفت میدان حلفایه
تاريخ انقضا 24/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630754
خدمات نگهداری تجهیزات پایش با اشعه و قطعات مرتبط، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.