بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645442
تامین انواع تجهیزات شامل تکنولوژیک، کارخانه و الکتریکال جهت ترکمن گاز
تاريخ انقضا 25/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645441
تامین تجهیزات و ماشین آلات تخصصی جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645426
عملیات نصب پمپ‌های تزریق آب در BUN جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645425
مدیریت پیشگیری و پیشبینی خوردگی CPPM تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645424
تامین انواع تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645423
خدمات نگهداری تاسیسات شامل واحد بازیافت گوگرد و مخزن آب میدان احدب
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645422
نگهداری و کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری در ایستگاه گاز میدان احدب
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645421
خدمات نظارت و کالیبراسیون چاهها و تصفیه خانه مرکزی میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 15/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.