بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647548
نوسازی سامانه های سنجش جریان PS3 و PS2 جهت منطقه نفتی حالول
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.