بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673307
خدمات Casing جهت 110 کیلومتر خطوط لوله در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 10/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673306
تامین سامانه تصفیه آب تولید شده Produced Water میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673305
عملیات فرازآوری با گاز Gas Lifting و خدمات تولید در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 14/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673304
تامین، احداث و راه اندازی تجهیزات پاکسازی لوله در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 14/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673302
تامین تجهیزات شامل خط لوله های N08825 جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673301
تامین تجهیزات جداکننده جهت نوسازی سامانه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672844
جایگزینی سامانه آنالیز کروماتوگرافی گاز واحدهای NLG مناطق مختلف
تاريخ انقضا 27/03/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672825
تامین لوله و محصولات فلزی و تجهیزات عمومی کارخانه جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 04/04/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.