بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644907
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی تاسیسات چاههای نفت میدان الغراف
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644904
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی جهت نوسازی CPF1 در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 25/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644903
تامین تجهیزات کمپرسورهای گاز و  انواع ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644902
خدمات تعمیر اضطراری تاسیسات شامل لوله و مخازن در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644901
تامین تجهیزات شامل مبدل حرارتی جهت کارخانه کود شیمیایی در بصره
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644244
جایگزینی سامانه کنترل و پایش در واحد بازتولید کاتالیزور پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 12/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644243
عملیات تصفیه لجن‌های واحد تصفیه خانه آب‌های آلوده در پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644233
تامین قطعات سامانه کنترل جهت ایستگاه تصفیه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 04/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.