بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672306
اجرای عملیات تست چاه‌ها و ارائه خدمات مرتبط  در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 13/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672305
عملیات حفاری و تصفیه و دفع لجن‌های حاصل از تولید نفت در النهروان
تاريخ انقضا 10/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672304
خدمات پشتیبانی فراگیر جهت میدان نفتی شرق بغداد EBS در النهروان
تاريخ انقضا 16/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672303
ارزیابی اقتصادی مخازن هیدروکربنی و منابع احتمالی در بلوک 12 نفتی
تاريخ انقضا 14/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672302
تامین تجهیزات شامل ابزارهای تکمیلی و خدمات مرتبط، میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 10/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671824
عملیات نگهداری فنی ژنراتورها و کمپرسورهای هوا، منطقه نفتی میسعید
تاريخ انقضا 27/02/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671821
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، الکتریکال و کنترل و اندازه گیری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 02/03/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671813
خدمات پیگینگ هوشمند Intelligent Pigging جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 02/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.