بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311015
احداث پست برق 11/33 كيلو ولت در منطقه الليسلي، سازمان تامين برق و آب دبي
تاريخ انقضا 17/02/2014
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311014
تامين نوار حفاظت كابل Cable Protection Tapes جهت سازمان تامين برق و آب دبي
تاريخ انقضا 26/02/2014
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311012
مشاوره جهت پروژه نصب كنتورهاي پيشرفته برق در قراقالپاقستان، خوارزم و نوايي
تاريخ انقضا 14/03/2014
كشور: ازبكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311011
پروژه عمومي نصب كنتورهاي پيشرفته برق در مناطق قراقالپاقستان، خوارزم و نوايي
تاريخ انقضا 21/01/2017
كشور: ازبكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310289
طراحي و تامين انواع تابلو برق، ترانسفورماتور و سامانه D.c جهت پروژه حمرين
تاريخ انقضا 19/02/2014
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310287
تامين و احداث پستهاي برق 132/33k.v در عباسيه، صلاحيه، صويره، العماره و كركوك
تاريخ انقضا 09/03/2014
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310285
تامين تجهيزات شامل 30 دستگاه ژنراتور 20KVA جهت بكارگيري در عمليات حفاري چاه
تاريخ انقضا 18/02/2014
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310284
تامين تجهيزات شامل 350 دستگاه ژنراتور Multi Power Output جهت وزارت منابع آب
تاريخ انقضا 12/02/2014
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.