بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651909
طراحی، تامین و احداث نیروگاه خورشیدی 40MW جندر در استان حمص
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651908
تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 23MW ناصریه، استان ریف دمشق
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651907
طراحی، تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 4MW الزاره، استان حماه
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651906
طراحی، تامین و کالیبراسیون تجهیزات جهت نوسازی واحد5 نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 15/06/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651652
عملیات تثبیت، تحکیم و تقویت سامانه ها در نیروگاه برقابی آمود ایبرهیم
تاريخ انقضا 24/06/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651649
تامین کابل و کنداکتور جهت پروژه برق‌رسانی فاز3 بانکوک و مناطق مجاور
تاريخ انقضا 24/06/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651648
تامین کنداکتور خط انتقال جهت ارتقاء سامانه برق مناطق غربی و جنوبی
تاريخ انقضا 13/07/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651643
طراحی، تامین و نصب ایستگاه‌های شبکه برق 220kV در سمندری و گکهر
تاريخ انقضا 13/07/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.