بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646345
تامین کنتورهای پیش پرداخت و کابل برق جهت پروژه دسترسی به انرژی
تاريخ انقضا 20/01/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646344
طراحی، تامین و نصب کنتورهای هوشمند 11kV جهت پروژه توزیع برق
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646342
ارتقاء بهره وری انرژی در ساختمان‌های مراکز آموزشی کورالی و لاگودخی
تاريخ انقضا 16/01/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646339
تامین، نصب و احداث 147کیلومتر خطوط 33kV و شبکه LV مناطق روستایی
تاريخ انقضا 14/01/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646338
طراحی، تامین و نصب پست‌ 220/132/33kV و 132/33kV در میراما و کاباله
تاريخ انقضا 08/01/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646335
تامین و احداث پست‌ 132kV بیمارستان ترکی، شط العرب و شهرک ورزشی
تاريخ انقضا 26/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646334
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 9 پست برق 33/11kV جهت استان بصره
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646333
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 11 پست برق 33/11kV مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 05/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.