بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648073
نوسازی زیرساخت نسجی – بگرامی گذر جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 18/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.