بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649642
نوسازی زیرساخت شهرک نوین گذر در منطقه 14 جهت برنامه توسعه کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.