بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633227
نوسازی کانال اصلی آب ارچی به طول 20.43 کیلومتر، پروژه آبیاری کوکچا
تاريخ انقضا 11/12/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.