بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639927
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات مرتبط جهت آبیاری منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 10/07/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.