بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645651
احداث و نگهداری تصفیه خانه و مخازن آب و سازه های مرتبط در 3 منطقه
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645644
طراحی و احداث سامانه زهکشی ناحیه تجاری و صنعتی الجرادیه، مدحاء
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645643
احداث کانال آب و سازه های مرتبط در ولایت لوی، استان باطنه شمالی
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645642
نوسازی و نگهداری قنات در النزار و الیمن در ولایت ازکی، استان داخلیه
تاريخ انقضا 19/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645449
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات در ناحیه اوتیرار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645438
نوسازی و نگهداری قنات سداب در ولایت دماء و الطائبین، استان شمال شرقی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645437
عملیات مرمت و نگهداری قنات الخفیجی در ولایت العامرات، استان مسقط
تاريخ انقضا 09/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.