بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650949
نوسازی سامانه آبیاری ساوای – آکبو و ایستگاه پمپاژ اوروم، منطقه اندیجان
تاريخ انقضا 19/06/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650948
نوسازی زیرساخت آبرسانی و ایستگاه پمپاژ اسفایرام – شاه‌مردان در فرغانه
تاريخ انقضا 19/06/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650947
عملیات گسترش و مدرن سازی ایستگاههای پمپاژ، پروژه مدیریت آب پیانج
تاريخ انقضا 01/06/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650946
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت پایش سامانه های دریاچه ساریز
تاريخ انقضا 04/06/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650944
طراحی و احداث سامانه تثبیت در ایستگاه تصفیه پسماند صنعتی در صحار
تاريخ انقضا 24/05/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650835
عملیات اجرای ارتقاء واحد مرکزی سد آبیاری بر روی رودخانه بنگاوان سولو
تاريخ انقضا 29/06/2020
كشور: اندونزی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650833
عملیات تقویت AEP شامل مهندسی سیویل سامانه آب در منطقه قصر بجیر
تاريخ انقضا 03/06/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650533
احداث ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری جهت شبکه جمع آوری فاضلاب بینکایو
تاريخ انقضا 15/05/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.