بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658705
عملیات اجرایی نوسازی سامانه آبیاری قریه عبدالرحیم زای در ولایت بلخ
تاريخ انقضا 17/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658704
نوسازی سامانه آبیاری ماشی در منطقه دهدادی ولایت بلخ، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 16/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658555
گسترش شبکه فاضلاب متصل به تصفیه خانه عنجر المرج در استان بقاع
تاريخ انقضا 11/01/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658552
طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب توکوچاکهولا، آبگیر باگماتی
تاريخ انقضا 08/03/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658543
عملیات حفاری چاه آب در 12 منطقه مختلف، وزارت جنگل و منابع طبیعی
تاريخ انقضا 26/01/2021
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658534
عملیات احداث شبکه لوله جهت سامانه آب و بهداشت عمومی در بویکوئه
تاريخ انقضا 28/01/2021
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658532
نوسازی سامانه آبیاری 2 منطقه روستایی در ولایت بلخ جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 09/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658531
ارتقاء سامانه آبیاری روستای کوراتاز در منطقه محمود راقی، ولایت کاپیسا
تاريخ انقضا 09/01/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.