بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645226
نوسازی و نگهداری قنات (فلج) ملکی در روستاهای النزار و الیمن در ازکی
تاريخ انقضا 01/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645212
نوسازی شبکه های آبرسانی 4 محله، پروژه توسعه آب و فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644928
نوسازی 373 کیلومتر شبکه کانال‌های آبیاری ناحیه کاکسو، منطقه آلماتی
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644927
تامین سامانه مدیریت اطلاعات جهت پروژه پسماندهای جامد در کولاب
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644926
احداث و تکمیل جایگاهای دفن زباله، پروژه ارتقاء مدیریت پسماندهای جامد
تاريخ انقضا 26/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644924
طراحی، احداث و راه اندازی 15کیلومتر خطوط لوله آب فولادی در آنگات
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644919
احداث زیرساخت‌های آب و فاضلاب مونگو، کائوما و سنانگو در استان غربی
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644914
تامین سامانه های جمع آوری فاضلاب شهری تریچی در ایالت تامیل نادو
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.