بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646337
مهندسی، تامین، نصب و احداث سامانه زهکشی تاسیسات نفتی میسعید
تاريخ انقضا 19/01/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646336
مهندسی، تامین، نصب و احداث جهت به روز رسانی سامانه ICS در الریان
تاريخ انقضا 19/01/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646335
تامین و احداث پست‌ 132kV بیمارستان ترکی، شط العرب و شهرک ورزشی
تاريخ انقضا 26/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646334
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 9 پست برق 33/11kV جهت استان بصره
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646333
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 11 پست برق 33/11kV مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 05/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646332
تامین انواع قطعات الکتریکال جهت تصفیه خانه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646331
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646329
طراحی، تامین و نصب جهت نوسازی گاز توربین در نیروگاه 30MW حلب
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646328
طراحی، ساخت، تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 25MW در جندر
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646327
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه بادی 100MW دریاچه قطینه
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.