بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304055
تامين انواع مواد و تجهيزات جهت احداث خطوط هوايي انتقال نيروي برق
تاريخ انقضا 24/07/2013
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304054
تامين، نصب و راه اندازي سامانه هاي ايمني جهت خطوط انتقال نيرو 132 كيلو ولت
تاريخ انقضا 25/07/2013
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304053
تامين، نصب و راه اندازي تصفيه خانه فاضلاب در ساختمان مديريت آب و برق ورسان
تاريخ انقضا 31/07/2013
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304052
عمليات نگهداري فني و پشتيباني از شبكه هاي آبرساني پروژه هاي عمراني
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304051
احداث 2 ساختمان مركز مراقبتهاي بهداشتي در الوعب و دانشگاه قطر
تاريخ انقضا 13/08/2013
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304049
نوسازي طرح آبياري دهانه نالاك و پشت قلعه در منطقه تاله و برفك ولايت بغلان
تاريخ انقضا 27/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304048
طراحي، تامين و نصب شبكه توزيع نيرو در مناطق شيندند و ادرسكن ولايت هرات
تاريخ انقضا 17/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304047
عمليات نوسازي طرح آبياري دهاك در مركز ولايت فراه جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 20/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304046
عمليات احداث ساختمان مركز بذر جهت وزارت زراعت و آبياري در ولايت بغلان
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304045
ارتقاء طرح آبياري مناطق دشت خواجا، جوي مكتب و شيخ حسن در ولايت بلخ
تاريخ انقضا 13/07/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.