بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627819
مهندسی، تامین و احداث پَد چاههای نفت در فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 28/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627818
اجرای عملیات مشبک‌کاری چاهها و خدمات مرتبط در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627817
تامین تجهیزات جهت تکمیل عملیات چاههای نفت و تزریق آب، میدان حلفایه
تاريخ انقضا 25/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627816
تامین انواع شیلنگ‌های اطفاء حریق جهت میدان نفتی الغراف، منطقه ذیقار
تاريخ انقضا 13/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627815
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های مکانیکی جهت بکارگیری در نیروگاه الصدر
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627814
تامین تجهیزات شامل رابط هیدرولیکی پمپ آب جهت نیروگاه حرارتی واسط
تاريخ انقضا 21/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627615
تامین تجهیزات جهت بکارگیری در نیروگاههای برق در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627614
تامین قطعات مصرفی جهت نیروگاه‌ها و پست‌های برق میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.