بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630763
تامین پست‌های برق متحرک 33/11kV نوع 31.5MVA جهت خور الزبیر
تاريخ انقضا 04/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630762
تامین پست‌های برق متحرک 132/33kV و 132/11kV جهت استان بصره
تاريخ انقضا 04/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630761
تامین برج‌های انتقال برق 132kV جهت پروژه القرنه در منطقه الوسطی
تاريخ انقضا 10/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630758
مشاوره شامل مطالعه پیامد زیست محیطی احداث سدهای الیسو و جزره
تاريخ انقضا 10/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630757
خدمات توپوگرافی و ژئوتکنیکی جهت توسعه فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 27/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630756
تامین تجهیزات پوششی جهت چاه‌های المشرف در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630755
تامین تجهیزات و قطعات استراتژیک جهت تاسیسات تولید نفت میدان حلفایه
تاريخ انقضا 24/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630754
خدمات نگهداری تجهیزات پایش با اشعه و قطعات مرتبط، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.