بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646134
تامین تجهیزات شامل پست برق متحرک 11/33kV نوع GIS مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.