بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651635
عملیات تقویت زیرساخت‌های جایگاه اصلی میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651634
تامین تجهیزات شامل ابزار و قطعات جهت DGS WH در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 16/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651633
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی رابط چاههای منابع آب میدان حلفایه
تاريخ انقضا 21/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651632
تامین تجهیزات کنترل شن‌ درون چاهی و خدمات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 18/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651631
تامین ماده Reverse Emulsion Breaker جهت CPF در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 20/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651514
عملیات نوسازی تصفیه خانه فاضلاب الضیبی در تکریت، استان صلاح الدین
تاريخ انقضا 07/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651513
تامین تجهیزات شامل پمپ مارپیچ جهت بکارگیری در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 15/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651512
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی کمپرسور گاز در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 05/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.