بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654811
تامین تجهیزات شامل سامانه اندازه گیری گاز انتقالی در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 13/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654606
تامین سامانه نمک‌زدایی نفت خام Crude Desalting Package در النهروان
تاريخ انقضا 20/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654605
تامین کابل‌های برق و ملزومات جهت تاسیسات تولید نفت در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 23/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654604
تامین تجهیزات و قطعات جهت سامانه پایش خوردگی در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 20/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654603
تامین قطعات ضروری جهت فاز سوم نیروگاه برق در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654602
خدمات پشتیبانی فنی جهت هیترها و تجهیزات کمکی در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654601
تامین تجهیزات شامل ابزار و قطعات ولو جهت CPF-3 در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654445
تامین تجهیزات شامل ابزارهای تزریق آب و خدمات در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 14/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.