بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305265
اجراي عمليات احداث ساختمان اداري واحد آمار در استان ذيقار، وزارت مسكن
تاريخ انقضا 18/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305264
احداث ساختمان سازمان مديريت بزرگراهها در بغداد جهت وزارت مسكن
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305263
احداث ساختمان سازمان مركزي استاندارد و كنترل كيفيت در استان واسط
تاريخ انقضا 10/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305262
تامين و نصب مدارشكن (Circuit Breaker) جهت نيروگاه الكحلاء در بصره
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305261
تامين سامانه تهويه (Exhaust Frame Blower) جهت نيروگاه خور الزبير در بصره
تاريخ انقضا 15/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305207
تامين كابلهاي زيرزميني 132 كيلو ولت و تجهيزات مرتبط جهت اتصال پستهاي برق
تاريخ انقضا 02/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305206
طراحي، تامين، نصب و تكميل سامانه كلراسيون، شامل واحد دوئل در كركوك
تاريخ انقضا 04/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305205
تامين تجهيزات شامل انواع ولو جهت تصفيه خانه آب نيروگاه حرارتي ناصريه
تاريخ انقضا 04/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.