بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646334
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 9 پست برق 33/11kV جهت استان بصره
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646333
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 11 پست برق 33/11kV مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 05/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646332
تامین انواع قطعات الکتریکال جهت تصفیه خانه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646331
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646136
تامین تجهیزات شامل Pipe and Valve Material جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646135
تامین تجهیزات شامل انواع لوله جهت عملیات نگهداری میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646134
تامین تجهیزات شامل پست برق متحرک 11/33kV نوع GIS مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645636
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه جداکننده آب در مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 31/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.