بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304081
تامين تجهيزات و مواد جهت عمليات حفاظت كاتديك خط لوله گاز در بصره
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304017
طراحي، تامين و احداث سامانه ارتباطات راه دور، جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 17/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304016
تامين توربين و چرخه روغن Turbine & Circulating Oil جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 14/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304015
تامين 38 هزار مورد كنتور تكفاز و 8 هزار مورد كنتور سه فاز جهت وزارت برق
تاريخ انقضا 15/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304014
طراحي، مهندسي، تامين تجهيزات و راه اندازي برج خنك كننده جهت پالايشگاه
تاريخ انقضا 30/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304013
تامين 19 مورد انواع پمپ و 17 مورد‌ ولو و اتصالات جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304012
تامين 5 مورد انواع لوله هاي مبدل حرارتي Heat Exchanger Tubes جهت پالايشگاه
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304011
تامين 10 مورد انواع تجهيزات ايمني و اطفاء حريق جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.