بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645632
خدمات نگهداری تاسیسات حوضچه آب ایستگاه WS2  در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 17/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645631
خدمات نگهداری تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645426
عملیات نصب پمپ‌های تزریق آب در BUN جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645425
مدیریت پیشگیری و پیشبینی خوردگی CPPM تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645424
تامین انواع تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645423
خدمات نگهداری تاسیسات شامل واحد بازیافت گوگرد و مخزن آب میدان احدب
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645422
نگهداری و کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری در ایستگاه گاز میدان احدب
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645421
خدمات نظارت و کالیبراسیون چاهها و تصفیه خانه مرکزی میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 15/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.