بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665436
عملیات لوله گذاری و اتصالات Tubing & Pup Joint در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 15/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665435
خدمات فنی جهت سامانه Maximo و سیستم SAP در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 22/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665434
خدمات PLT و امور مرتبط شامل تحلیل داده های چاه‌های نفتی در حلفایه
تاريخ انقضا 18/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665219
تامین پست‌های برق سیار 132/33kV – 45MVA جهت بکارگیری در بصره
تاريخ انقضا 10/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665218
خدمات کالیبراسیون جهت مخازن قدیمی نفت خام در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 01/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665217
تامین مواد روانساز Lubricant جهت نیروگاه برق در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 01/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664923
خدمات اجرایی تاسیسات اصلی تصفیه نفت خام به مدت 5 سال در حلفایه
تاريخ انقضا 08/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664922
خدمات انتقال دیزل Diesel Transportation Service در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 04/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.