بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645423
خدمات نگهداری تاسیسات شامل واحد بازیافت گوگرد و مخزن آب میدان احدب
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645422
نگهداری و کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری در ایستگاه گاز میدان احدب
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645421
خدمات نظارت و کالیبراسیون چاهها و تصفیه خانه مرکزی میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 15/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645218
عملیات اجرایی مشعل جدید و سامانه بازیافت گاز جهت پالایشگاه الدوره
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645217
تامین و اجرای خط انتقال پست‌های  400kV غرب موصل و  132kV الحمام
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645216
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال پست‌ برق 132kV  الحمام - المشارق
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645215
گسترش شبکه جهت پست برق 400kV سد موصل به شیوه کلید در دست
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645214
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال برق 132kV ایستگاه نینوی - الشرقاط
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.