بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653722
خدمات تکمیلی نگهداری چاه‌های 650HP جهت توسعه میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 20/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653721
خدمات پشتیبانی فنی و اجرایی جهت اکتشاف و توسعه میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 13/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653513
تامین لوله و اتصالات Tubing & Pup Joint جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 03/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653512
تامین تجهیزات شامل اقلام مصرفی NGP جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 09/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653511
تامین 3 ژنراتور دیزلی جهت تصفیه خانه آب WS2 در میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 08/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653312
تامین تجهیزات شامل لوله های 6” و 8” و ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653311
طراحی، احداث و تست چاه‌های سلمان3 و سلمان4 در بلوک نفتی دوازدهم
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653039
نگهداری فنی سامانه های ایمنی منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.