بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643306
احداث خط 400kV فاو - شط - بصره به روش Turnkey جهت وزارت برق
تاريخ انقضا 02/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643305
خدمات نگهداری ایستگاه اصلی تصفیه نفت OPS در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 11/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643304
خدمات نگهداری تاسیسات تصفیه خانه آب WS1 در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 11/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643303
تامین نورسنج مشعل Flam Photometer جهت بکارگیری در پالایشگاه
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643302
تامین تجهیزات شامل Bulk Water Separator جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 02/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643301
تامین تجهیزات شامل قطعات انواع پمپ جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643108
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی خط لوله اصلی میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643107
خدمات حفاری یکپارچه جهت پروژه گسترش میدان نفتی الغراف در ذیقار
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.