بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645213
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال برق 132kV ایستگاه نینوی - مشراق
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645212
نوسازی شبکه های آبرسانی 4 محله، پروژه توسعه آب و فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645211
احداث مخزن آب اطفاء حریق و نوسازی سامانه ها در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644907
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی تاسیسات چاههای نفت میدان الغراف
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644906
بازسازی پل الکویر در نینوی و نوسازی بخش جنوبی جاده بغداد - موصل
تاريخ انقضا 09/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644905
مشاوره جهت سرمایه گذاری در زیرساختهای بهداشتی مناطق آزاد شده
تاريخ انقضا 26/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644904
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی جهت نوسازی CPF1 در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 25/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644903
تامین تجهیزات کمپرسورهای گاز و  انواع ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 05/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.