بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643106
خدمات مشاوره شامل SAP ARIBA SOURCING جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 07/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643105
تامین قطعات عمومی و مصرفی جهت تاسیسات تولید میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 10/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643104
اجرای عملیات گسترش کمپ در منطقه تعاقد فاز2 میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 10/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643103
گسترش مجتمع لجستیکی Logistic Complex در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 10/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643102
تامین Corrosion Coupon Materials جهت بکارگیری در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 22/09/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643101
اجرای عملیات تست چاهها Well Testing Service جهت میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 24/09/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642813
گسترش میدان نفتی شامل آنالیز چاه سلمان2 در بلوک دوازدهم، بصره
تاريخ انقضا 24/09/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642812
تامین تجهیزات شامل کابل‌های LV و تابلو برق جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 10/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.