بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663615
مهندسی، تامین، احداث، راه اندازی و نوسازی سامانه تصفیه نفت در حلفایه
تاريخ انقضا 09/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663614
خدمات عمومی مدیریت Admin General Services در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 20/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663436
تامین آب بند مکانیکی و تعمیر کیت تاسیسات تولید نفت در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 17/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663435
تامین تجهیزات شامل انواع قطعات مکانیکی پمپ جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663242
خدمات کنترل چاه سوم Tertiary Well Control Service میدان نفت میسان
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663241
تامین تجهیزات شامل کابل مخابراتی زیرزمینی جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662908
مهندسی، تامین و احداث EPC تاسیسات شیرین کننده گاز میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 21/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662907
خدمات مشاوره جهت بررسی و پایش زیست محیطی میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/05/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.