بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645636
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه جداکننده آب در مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 31/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645635
تامین تجهیزات شامل قطعات MV Soft Starter جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645634
عملیات جریان برگردان Flow Back و خدمات مرتبط در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645633
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های تغذیه و تزریق آب جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645632
خدمات نگهداری تاسیسات حوضچه آب ایستگاه WS2  در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 17/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645631
خدمات نگهداری تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645426
عملیات نصب پمپ‌های تزریق آب در BUN جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645425
مدیریت پیشگیری و پیشبینی خوردگی CPPM تاسیسات میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.