بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664537
احداث جاده های آسفالت در جلال آباد، ناحیه ششم، سازمان شهرداری‌ها
تاريخ انقضا 08/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664318
تامین تجهیزات بانک ژن Gen Bank Equipment ‌ جهت وزارت زراعت و آبیاری‌
تاريخ انقضا 04/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663815
عملیات بتون‌کاری سطح معابر ناحیه 4 شهر جلال ‌آباد در ولایت ننگرهار
تاريخ انقضا 19/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663814
نوسازی سامانه آبیاری بایزید در منطقه بگرام ولایت پروان، وزارت زراعت
تاريخ انقضا 17/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663618
عملیات ارتقاء و بهسازی شبکه آبیاری منطقه زرشوی در ولایت ننگرهار
تاريخ انقضا 15/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663617
خدمات مشاوره و طراحی جهت 113کیلومتر پروژه راه آهن تورغندی - هرات
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663407
بهسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در 8 ناحیه از ولایت بلخ جهت وزارت زراعت
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663406
نوسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در 3 ناحیه از منطقه یکاولنگ، ولایت بامیان
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.