بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306091
تامين تجهيزات شامل 13مورد كنترل ولو جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 23/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306069
تامين سامانه هاي اندازه گيري، كنترل و حفاظت جهت مخازن و خطوط لوله نفت
تاريخ انقضا 26/09/2013
كشور: كنيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306068
نصب و راه اندازي سامانه اعلام حريق جهت خطوط لوله فراورده‌هاي نفتي
تاريخ انقضا 26/09/2013
كشور: كنيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306061
تامين مواد اوليه جهت نيروگاه گيشوما، سازمان انرژي، آب و بهداشت عمومي
تاريخ انقضا 05/10/2013
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306054
تامين تجهيزات و مطالعات مهندسي جهت جلوگيري از خوردگي لوله زير پوشش
تاريخ انقضا 29/09/2013
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306053
نوسازي مخازن نفت خام  و آب در محوطه دخان شامل عمليات لجن زدايي
تاريخ انقضا 29/09/2013
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306027
تامين كمپرسور هوا پيچشي مجهز به موتور جهت كارخانه سيمان نجف
تاريخ انقضا 19/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306026
تامين تجهيزات شامل كوره غلتكي به همراه شفت جهت كارخانه سيمان كوفه
تاريخ انقضا 17/09/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.