بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667735
نوسازی ولوهای انتقال و توزیع سامانه آبرسانی جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.