بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696227
نوسازی سامانه ها و تاسیسات آبرسانی در ناحیه اترار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 12/03/2024
كشور: قزاقستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.