بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665628
نوسازی 4 قطعه جاده به طول 51 کیلومتر در مناطق مختلف استان سغد
تاريخ انقضا 20/08/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.