بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676954
عملیات احداث و نوسازی شبکه آبرسانی، پروژه توسعه آب استان تاشکند
تاريخ انقضا 16/08/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676953
بازسازی سامانه آبرسانی ینگی‌یول، پروژه توسعه یکپارچه مناطق شهری
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676951
بازسازی و نصب 97 چاه زهکشی جهت نوسازی سامانه آبیاری ماکتارال
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676328
احداث مخازن،‌ سامانه کلراسیون و خطوط لوله شبکه آبرسانی در نوکوس
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676315
احداث سازه های مدیریت آب‌های سطحی در مناطق مختلف بوشر و قریات
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676302
نوسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در منطقه کوانزا، پروژه توسعه کشاورزی
تاريخ انقضا 29/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676301
عملیات ارتقاء کیفیت آب 3 منطقه جهت پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 22/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675438
طراحی، تامین و نصب تصفیه خانه کاراکول، پروژه فاضلاب ایسیک - کول
تاريخ انقضا 22/06/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.