بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643558
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات آبیاری ناحیه بایزاک، استان ژامبیل
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643553
تامین وایر گالوانیزه و تی-بار Galvanized Wire and T-Bar وزارت زراعت
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643535
طراحی، تامین، نصب و اجرای سامانه های اسکادا جهت 5 پروژه آبرسانی
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643347
مشاوره و پشتیبانی اجرا جهت پروژه مدیریت پسماند کوتایک و گغارکونیک
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643345
طراحی، احداث، تامین، نصب و راه اندازی سامانه روغن پالم در 3 منطقه
تاريخ انقضا 09/10/2019
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643344
احداث سازه های آب و پشتیبانی رودخانه، پروژه آبیاری رانی‌جامارا کولایریا
تاريخ انقضا 20/10/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643343
عملیات حفاری و تست سامانه پمپاژ 20چاه جهت هیات آب منطقه لیلونگوئه
تاريخ انقضا 01/10/2019
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643336
تامین، نصب، تست و راه اندازی شبکه توزیع آب در مناطق مختلف دبی
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.