بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637596
عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر مارنیولی در منطقه کویمو کارتلی
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637593
تامین تجهیزات جهت بخش‌های 1 تا 6 پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637592
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات مرتبط جهت آبیاری 3منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637591
تامین و نصب سامانه SCADA اسکادا جهت پروژه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637583
پروژه عمومی نوسازی تاسیسات آبرسانی و ایستگاههای پمپاژ 3 منطقه
تاريخ انقضا 04/03/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637582
پروژه عمومی مدیریت پسماند جامد شامل احداث جایگاه دفن زباله در یاوان
تاريخ انقضا 07/03/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637321
مشاوره و ارزیابی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرک حمد بن خلیفه
تاريخ انقضا 01/04/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637312
عملیات پشتیبانی سد درونته در ولایت ننگرهار جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 06/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.