بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698602
تامین، نصب، تست و راه اندازی پروژه دوم خطوط لوله انتقال آب در دبی
تاريخ انقضا 16/05/2024
كشور: امارات
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698601
خدمات مشاوره و نظارت بر احداث خطوط لوله آبرسانی و امور مرتبط، دبی
تاريخ انقضا 15/05/2024
كشور: امارات
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696227
نوسازی سامانه ها و تاسیسات آبرسانی در ناحیه اترار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 12/03/2024
كشور: قزاقستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696216
گسترش، نوسازی و ارتقاء شبکه آبرسانی مناطق شهری در نواحی یورت
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: مغولستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696211
احداث سامانه های MBT جهت تاسیسات تصفیه پسماندها در استان غربی
تاريخ انقضا 08/03/2024
كشور: مصر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694079
احداث سازه های و ایستگاه پمپاژ جهت پروژه آب در منطقه شهری نوکت
تاريخ انقضا 10/01/2024
كشور: قرقیزستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694077
توسازی خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ، پروژه تامین آب دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 27/12/2023
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694076
مشاوره شامل نظارت و پشتیبانی اجرایی، پروژه آب و فاضلاب در بورسا
تاريخ انقضا 29/12/2023
كشور: ترکیه
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.